کشف کارگاه تولید گوش پاک کن های غیربهداشتی و فاقد مجوزهای بهداشتی