دومین جلسه هماهنگی درراستای فعالیت های آزمایشگاه به همت معاونت غذا و دارو تهران