گزارش تصویری/برگزاری كارگاه اقتصاد مقاومتی با حضور گسترده پرسنل سازمان غذا و دارو-3 مرداد96