به همت معاونت غدا و دارو: دومین جلسه قطب منطقه ده آمایش کشوری برگزار شد