راه پیمایی پرشور روز قدس با حضور معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران