گزارش تصویری/برگزاری جلسه آموزشی سامانه ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان توسط اداره کل توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری سازمان غذا و دارو