گزارش تصویری/اولین جلسه آموزشی برنامه عملیاتی سال 96 در حوزه غذا و دارو با حضور رئیس سازمان غذا و دارو-2 خرداد-تهران