دومین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت برسطح عرضه به همت معاونت غذا و دارو تهران برگزار شد