اولین جلسه قطب منطقه ده آمایش کشوری با میزبانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران