گزارش تصویری/برگزاری آزمون سراسری سیستم های مدیریت ایمنی با حضور کارشناسان غذا سراسر کشور-13 اردیبهشت -تهران