حضور فعال معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمایشگاه هفته سلامت