جشنواره غذای سالم به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران