تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از معاون غذا و دارو تهران