تقدیر دکتر حاجی محمودی معاون غذا و دارو تهران از رابطین سلامت در همایش رابطین سلامت آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران