برنامه آموزشی هفته سلامت در مهد مرکز آموزش و نگهداری آیندگان به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران