اقدامات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در زمينه آموزش و توزيع پمفلت در مدارس به مناسبت هفته سلامت