امضای قطعنامه سفیران بهبود سلامت توسط هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران