برگزاري مراسم معارفه اعضای بسيج ساختمان شماره 2 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران