دیدار نوروزی مدیران سه دانشگاه شهید بهشتی ،ایران و تهران در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران