بازدید سرزده نوروزی دکتر منان حاجی محمودی از بیمارستان های شریعتی و مرکز طبی کودکان