حضور معاون غذا و دارو در مراسم دید و بازدید نوروزی خانواده بزرگ دانشگاه تهران