استقبال معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران از بهار 96