مراسم درختکاری در آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با حضور رئیس آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو و شهردار منطقه 11-21 اسفند