نشست آموزشی برچسب اصالات کالا به بازرسان اتحادیه صنف سفره خانه ی سنتی و قهوه خانه ها به همت معاونت غذا و داروتهران