درخشش معاونت غذا و دارو دانشگاه در جشنواره مجازی نوآورانه دانشگاه علوم پزشکی تهران