برگزاری همایش توانمندسازی مراقبین سلامت با رویکردهای نوین تغذیه‌ای با همکاری معاونت غذاو داروتهران/رابطین سلامت