برگزاری همایش توانمندسازی مراقبین سلامت با رویکردهای نوین تغذیه‌ای /معاونت غذا و دارو تهران