پنجمین جلسه دانشگاه‌های منطقه 10 آمایش کشور در حوزه غذا و داروتهران