گزارش تصویری/کارگاه آموزشی با موضوع " جنگ نرم " مدیران و متصدیان مشاغل حساس سازمان غذا و دارو-19 بهمن