برگزاری کارگاه آموزشی " مشاغل حساس " توسط حراست سازمان غذا و دارو