دوره آموزشی سامانه TTAC با حضور 70نفر از کارشناسان حوزه غذایی، آرایشی و بهداشتی-12 بهمن95