بازدید سرزده کارشناسان تجهیزات پزشکی از واحدهای صنفی شهرتهران-10 بهمن