تدوین برنامه عملیاتی 96 در حوزه غذا و دارو با حضور رئیس سازمان غذا و دارو