گردهمایی مدیران صنایع دارویی با حضور رئیس سازمان غذا و دارو