بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از واحد تولیدی میگو در بوشهر

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳