ابوالفضل سیردانی کارمند معاونت غذا و دارو تهران قهرمان ورزشی جهان شد.

دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵