افتتاح زمین والیبال و فوتسال در ساختمان شماره دو دانشگاه به همت معاونت غذا و داروتهران

دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵