به مناسبت روز کارمند از کارکنان معاونت غذا و دارو تهران قدر دانی شد

چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵