برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با میزبانی معاونت غذا و دارو

سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵