دومین کارگاه آموزشی تجهیزات مصرفی پزشکی قلب با همت معاونت غذا و دارودر مرکز قلب تهران

شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵