تشییع جنازه دکتر شفیعی چهره ماندگار علم پزشکی ایران

پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵