جشن سالروز آزادسازي خونین‌شهر، در معاونت غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی تهران

سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵