تشکیل جلسه آموزشی برای معلمان و مربیان آموزشی مدرسه اندیشه با موضوع ارتباط رعایت نشانگر های رنگی مواد غذایی و پیش گیری از فشار خون به همت معاونت غذا و

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵