برگزاری جلسه بررسی ایجاد فرصت جهت ارتقا سطح تحصیلی کارکنان در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵