برگزاری مراسم صبحانه سالم با همکاری شهرداری منطقه 10

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵