تقدیر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از معاون و مشاور اجرایی معاونت غذا و دارو

چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴