تشییع جنازه استاد دکتر حسن فرسام با حضور معاون وزیر بهداشت

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴