کد خبر : 21903 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۲۳

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

نخستین جلسه کمیته دانشگاهی FSMS در دفتر معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

نخستین جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی اجرای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS) در سال 98 با حضور سرپرست معاونت غذا و دارو در دفتر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکیل شد.به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی شهرکرد، دکتر ملکپور سرپرست معاونت غذا و دارو ضمن اعلام این خبر افزود: کمیته های دانشگاهی FSMS جهت انجام امور واگذار شده و پیگیري موارد ارجاعی از سوي کمیته کشوري FSMS در دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل می گردد. وی ادامه داد در نخستین جلسه این کمیته در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 98 آقای مهندس داوودی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی استان، خانم مهندس زاهدی نماینده آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آقای دکتر شاکریان از اعضای محترم هیئت علمی و آقای روحانی رییس اتحادیه انجمن صنفی صنایع غذایی استان حضور داشتند، مستندات مربوط به اجرای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی در خصوص کارخانه شیر خشک نوزاد پگاه بررسی و تصمیمات تخصصی و فنی گرفته شد. دکتر ملکپور تصریح کرد: بررسی مستندات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی استقراریافته در واحد تولیدي ( (Auditing Desk، ممیزي و ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی در محل (Auditing site On) ، تنظیم گزارش و اعلام عدم انطباق هاي احتمالی، پیگیري رفع عدم انطباق ها، صدورمجوز استفاده از لوگوي سیستم HACCP/ ISO22000، پایش عملکرد و بهبود سیستم بطور دوره اي و  بررسی مستندات مربوط به تمدید مجوز و یا صدور مجوزها برای مدت زمان محدود از جمله فرایندهایی است که از کمیته کشوری FSMS به کمیته های دانشگاهیی تفویض اختیار شده است.