کد خبر : 20566 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۲۵

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

کمیسیون فنی و قانونی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی البرز برگزار شد

هفدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی البرز  برگزار شدبه گزارش ایفدانا -

دکتر جعفری – مدیر اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی- خبر از برگزاری هفدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی  داد.

این کمیته با حضور معاون غذا و دارو، مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی، نمایندگان صنعت و هیئت علمی، مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، نماینده انجمن مسئولین فنی و کارشناسان تخصصی حوزه غذا و آرایشی و بهداشتی برگزار گردید و 149 پرونده به شرح ذیل به تایید نهایی رسید:

  8  مورد پروانه بهره برداری

18  مورد پروانه مسئول فنی

121  مورد پروانه ساخت

2  مورد پروانه شناسه نظارت مشاغل و کارگاهی