کد خبر : 20423 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۲۹

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

کمیسیون فنی و قانونی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی برگزار گردید

شانزدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی برگزار شدبه گزارش ایفدانا -

شانزدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی البرز در مورخ 1397/08/22 با حضور معاون غذا و دارو، مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی، نمایندگان صنعت و هیئت علمی، مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، نماینده انجمن مسئولین فنی و کارشناسان تخصصی حوزه غذا و آرایشی و بهداشتی برگزار گردید و 218 پرونده به شرح ذیل به تایید نهایی رسید:

  8  مورد پروانه بهره برداری

14  مورد پروانه مسئول فنی

173  مورد پروانه ساخت

23  مورد پروانه شناسه نظارت مشاغل و کارگاهی